Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Článok I.
Úvodné ustanovenia

I.1. Jesuart, s.r.o., so sídlom Sabinovská 62A, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47217146, DIČ: 2023820469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 28352/P, je prevádzkovateľom informačného systému www.Jesuart.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Účelom informačného systému www.Jesuart.com (ďalej len „Jesuart.com“) je poskytovať internetový priestor na sprostredkovanie nákupu a predaja ručne („hand made“) vyrábaných produktov. Jesuart.com spája kupujúcich (ďalej „Kupujúci“) s predávajúcimi (ďalej „Predávajúci). Kupujúci a Predávajúci sa uvádzajú v ďalšom texte spolu ako „Používatelia Jesuart.com“ alebo „Používateľ Jesuart.com“. Jesuart.com nie je predajcom produktov ponúkaných na www stránkach www.jesuart.com. Prevádzkovateľ je prostredníctvom Jesuart.com sprostredkovateľom predaja produktov, ktoré prezentujú jednotliví zaregistrovaní predávajúci na Jesuart.com.

I.2. Jesuart.com týmto vydáva právnu úpravu a všeobecné obchodné podmienky používania Jesuart.com (ďalej iba „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“), ktoré upravujú právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľmi Jesuart.com vznikajúce pri poskytovaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na webovej stránke www.jesuart.com

I.3. VOP sú záväzné pre všetkých účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka.

Článok II.
Nákup na Jesuart.com

II.1. Pre kúpu produktov je nutná registrácia do Jesuart.com. Registrovať sa na stránke Jesuart.com môžu iba fyzické alebo právnické osoby staršie ako 18 rokov. Registrácia na Jesuart.com je bezplatná. Súčasťou registrácie je súhlas s týmito VOP. Registráciou na Jesuart.com prehlasujú Používatelia Jesuart.com, že sa oboznámili s týmito VOP a že dávajú súhlas s týmito VOP a z nich vyplývajúcich pravidiel.

II.2. Súčasťou registračného formulára je vyplnenie osobných údajov, ktoré sú využívané v procese obchodu na Jesuart.com (meno, email, adresa a pod.). Registrovaní užívatelia Jesuart.com sa zaväzujú aktualizovať svoje osobné údaje.

II.3. Nakupovať na Jesuart.com môžu všetci registrovaní Kupujúci. Ponuka produktov od jednotlivých Predávajúcich a dohoda predaja každého produktu sa uskutočňuje výhradne na Jesuart.com.

II.4. Vybraný produkt alebo produkty si objednávajú Kupujúci na konkrétnej podstránke Predávajúceho a na základe ním zadaných podmienok (napr. cena, mena, poštovné, spôsob platby, spôsob doručenia a pod.) vložením do košíka.

II.5. Pri objednaní produktov od viacerých Predávajúcich sa produkty automaticky roztriedia podľa jednotlivých Predávajúcich na viacero zásielok. Pre každú zásielku (pre každého Predávajúceho) platia rôzne platobné podmienky a spôsoby doručenia, ktoré daný Predávajúci poskytuje. Kupujúci berie na vedomie, že každý Predávajúci na Jesuart.com poskytuje alebo môže poskytovať rôzne a nielen ceny, finančnú menu, spôsob úhrady, poštovné a spôsob doručenia.

II.6. Proces uzatvorenia obchodu

II.6.1. Kupujúci berie na vedomie, že zaslaním objednávky produktov (odoslaním objednávky) iba informuje Predávajúceho o svojom záujme kúpiť vybrané produkty. Zaslať objednávku musí pre každého Predávajúceho zvlášť (viď bod II.5).

II.6.2. Predávajúci sa k objednávke musí vyjadriť najneskôr do 7 kalendárnych dní a musí buď potvrdiť objednávku ako celok alebo urobiť v objednávke zmeny napr. a nielen zmeniť cenu, menu, spôsob dopravy, počet kusov a pod. alebo objednávku odmietnuť. V opačnom prípade bude objednávka zo strany Prevádzkovateľa stornovaná a Kupujúcemu aj Predávajúcemu bude zaslaný email s informáciou o stornovaní objednávky.

II.6.2.1. V prípade potvrdenia objednávky ako celok Predávajúcim dochádza k uzatvoreniu obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Predávajúci potvrdením objednávky ako celok potvrdzuje schopnosť dodania všetkých objednaných výrobkov Kupujúcemu.

II.6.2.2. V prípade zmien v objednávke navrhovaných Predávajúcim, tieto navrhované zmeny Kupujúci môže, ale nemusí akceptovať. Ak Kupujúci akceptuje navrhované zmeny Predávajúcim, dochádza k uzatvoreniu obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

II.6.3. V momente uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim prechádza zodpovednosť za plnenie uzatvoreného obchodu, t.j. a nielen platbu a distribúciu tovaru, VÝHRADNE na Kupujúceho a Predávajúceho. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za napr. a nielen realizovanie alebo nerealizovanie platby, doručenie alebo nedoručenie tovaru a pod. Výhradnú zodpovednosť za úhradu objednávky (produktov) nesie Kupujúci. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie produktov a (a nielen) neskoré, nezodpovedajúce, nekvalitné, poškodené a pod. dodanie nesie Predávajúci.

II.6.4. Všetky konflikty vzniknuté od uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim riešia Predávajúci a Kupujúci medzi sebou sami a na vlastné náklady.

II.7. Platba za výrobky a distribúcia výrobkov

II.7.1. V prípade zvolenia objednávky s platbou vopred, sa Kupujúci zaväzuje uhradiť sumu objednávky do 5 kalendárnych dní od dátumu uzatvorenia obchodu spolu so správne vyplneným variabilným symbolom, ktorý bude uvedený v potvrdenej objednávke. Ak Kupujúci neuhradí sumu objednávky do stanoveného termínu, je povinný prostredníctvom internej pošty informovať Predávajúceho o tejto skutočnosti a dohodnúť si náhradný termín platby. Ak Kupujúci neuhradí sumu objednávky v stanovenom termíne (do 5 kalendárnych dní od dátumu uzatvorenia obchodu) a neinformuje Predávajúceho o uvedenej skutočnosti, má Predávajúci právo stornovať objednávku. Pred stornovaním objednávky je Predávajúci povinný informovať o tomto kroku Kupujúceho prostredníctvom internej pošty. V prípade zvolenia objednávky s platbou vopred, budú objednané výrobky Kupujúcemu zaslané Predávajúcim až po uhradení platby na účet Predávajúceho.

II.7.2. Kupujúci berie na vedomie, že objednané výrobky zo schválenej objednávky bude Predávajúci expedovať najneskôr 7 kalendárnych dní po dátume objednávky, ku ktorej sa pripočíta počet dní uvedených v dostupnosti výrobku. V prípade dostupnosti výrobku „za viac ako 30 dní“, sa k dátumu objednávky pripočíta počet dní dohodnutý medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internej pošty. V prípade nevyzdvihnutia výrobkov (objednávky) na pošte alebo doručených kuriérom, budú výrobky vrátené Predávajúcemu a tento má právo objednávku stornovať a ohodnotiť správanie Kupujúceho na Jesuart.com.

II.7.3. Predávajúci má povinnosť expedovať objednané výrobky najneskôr 7 kalendárnych dní po dátume objednávky, ku ktorej sa pripočíta počet dní uvedených v dostupnosti výrobku. V prípade dostupnosti výrobku „za viac ako 30 dní“, sa k dátumu objednávky pripočíta počet dní dohodnutý medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internej pošty. V prípade, že Predávajúci nedodá výrobky v stanovenom čase alebo a nielen dodá výrobky nekompletné, poškodené, nezodpovedajúce deklarovanej kvalite atď. má Kupujúci možnosť ohodnotiť Predávajúceho na Jesuart.com a vyjadriť tým svoju spokojnosť alebo nespokojnosť s konkrétnym Predávajúcim. Prevádzkovateľ má právo na základe negatívnych hodnotení Predávajúceho zneaktívniť (zrušiť) jeho účet.

II.7.4. Prevád­zkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za platbu výrobkov zo strany Kupujúcich a tiež v žiadnom prípade nezodpovedá za distribúciu výrobkov zo strany Predávajúcich.

II.8 Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim

II.8.1. Akákoľvek komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim, napr. a nielen o platbe, termíne dodania, spôsobe dodanie, dodania výrobkov do určitej doby (prednostné vybavenie), problémy s výrobkami (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí) a pod., prebieha výlučne na Jesuart.com pomocou internej pošty, ku ktorej má prístup každý registrovaný vo svojom účte, v časti Pošta. Táto komunikácia je medzi Kupujúcim a Predávajúcim privátna (nezobrazuje sa ostatným používateľom Jesuart.com), avšak Prevádzkovateľ má ku komunikácii prístup za účelom kontroly jej obsahu.

II.8.2. Kupujúci a Predávajúci berú na vedomie a súhlasia s tým, že nesmú využívať komunikáciu pomocou internej pošty na zdieľanie svojich kontaktných údajov alebo uzatvárať obchody alebo dohody za účelom predaja výrobkov mimo Jesuart.com.

II.9. Stornovanie objednávky

II.9.1. Ak objednávka ešte nebola schválená zo strany Predávajúceho, Kupujúci môže stornovať svoju objednávku kedykoľvek.

II.9.2. Ak Predávajúci upraví objednávku, napr. zmení druh alebo typ výrobku, cenu výrobku a pod., Kupujúci má možnosť schváliť alebo odmietnuť objednávku. Po schválení zmien v objednávke Kupujúcim sa objednávka stáva schválenou.

II.9.3. Schválenú objednávku, ktorá ešte nebola uhradená v rámci stanoveného limitu (do 5 kalendárnych dní od dátumu uzatvorenia obchodu), môže Kupujúci stornovať tým, že prostredníctvom internej pošty požiada Predávajúceho o stornovanie objednávky.

II.9.4. Ak Kupujúci chce stornovať objednávku, ktorá bola zo strany Kupujúceho zaplatená, ale ešte nebola expedovaná, je Kupujúci povinný ihneď prostredníctvom internej pošty kontaktovať Predávajúceho a dohodnúť si s ním možnosť stornovania objednávky. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vrátenie peňazí v prípade stornovania už zaplatenej objednávky zo strany Kupujúceho. V tomto prípade musí Kupujúci žiadať vrátenie peňazí od Predávajúceho.

II.9.5. Ak chce Kupujúci stornovať objednávku po dodaní tovaru, musí kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom internej pošty. Vyriešenie tohto prípadu stornovania objednávky je už výhradne vecou dohody medzi Kupujúcim Predávajúcim.

II.9.6. Pri stornovaní objednávky Prevádzkovateľ nezodpovedá za vrátenie peňazí. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za činnosti a úkony pri vybavovaní stornovania objednávky.

Článok III.
Predaj na Jesuart.com

III.1. Pri vytvorení novej objednávky pre konkrétneho Predávajúceho, bude tento upovedomený emailom, ktorý bude zaslaný na jeho zadanú emailovú adresu. Upovedomenie o objednávke a pridelenie zákazky Predávajúcemu nie je záväzné.

III.2. Predávajúci sa pri vybavovaní novej objednávky a pri uzatvorení obchodu riadi článkom (a nielen) II.6. a nasl. (podčlánky).

III.3. Platba za výrobky a distribúcia výrobkov sa riadi článkami (a nielen) II.7. a nasl. (podčlánky).

III.4. Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim prebieha výhradne pomocou internej pošty podľa článku II.8 a nasl. (podčlánky).

III.5. Stornovanie objednávky sa riadi článkom II.9. a nasl. (podčlánky).

III.6. Prevád­zkovateľ nezodpovedá a nenesie žiadnu zodpovednosť (a nielen) za platbu, distribúciu, kvalitu výrobkov.

III.7. Práva a zodpovednosti Predávajúceho

III.7.1. Predá­vajúci má právo na viacnásobnú registráciu a môže vlastniť viacero účtov.

III.7.2. Predá­vajúci má právo predávať výrobky za cenu, ktorú si sám určí.

III.7.3. Predá­vajúci zodpovedá za všetky legislatívne povolenia a vykazovanie, čo je napr. (a nielen) živnostenské oprávnenie, právna spôsobilosť, licencie, autorské práva, zdaňovanie príjmov a pod.

III.7.4. Predá­vajúci zodpovedá (a nielen) za kvalitu výrobkov, originalitu výrobkov, nepoškodenosť výrobkov a pod.

III.7.5. Predá­vajúci zodpovedá (a nielen) za pravdivé, úplné a presné informovanie Kupujúcich ohľadom parametrov výrobkov, cene jednotlivých výrobkov, spôsobe dopravy, spôsobe platby, podmienkach, mieste a spôsobe reklamácie, záručných opravách a pod.

III.7.6. Predajca nesmie predávať výrobky, ktoré sú chránené autorskými zákonmi a na ktoré nemá platnú licenčnú dohodu.

III.7.7. Predajca nemôže očakávať súkromnú komunikáciu s Predávajúcimi využívaním internej pošty na Jesuart.com a nesmie internú poštu využívať na súkromné účely.

III.7.8. Predá­vajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi.

III.7.9. Predá­vajúci je povinný dodržiavať platné zákony a konať v súlade so zákonmi.

III.7.10. Pre­dávajúci aj Prevádzkovateľ môžu vypovedať svoj zmluvný vzťah ustanovený týmito obchodnými podmienkami kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. V prípade Predávajúceho je tento povinný doručiť výpoveď Prevádzkovateľovi emailom alebo poštou. V tomto prípade Prevádzkovateľ vykoná deaktiváciu výrobkov na Jesuart.com. Predávajúci nemá po odoslaní výpovede žiadny nárok na uchovávanie informácií na Jesuart.com ani na žiadne informácie získané počas trvania zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Prevádzkovateľom.

Článok IV.
Zodpovednosti a práva Jesuart.com

IV.1. Jesuart.com nie je predajcom produktov, ktoré sú ponúkané na www.Jesuart.com, pôsobí ako sprostredkovateľ pre jednotlivých Predávajúcich, ktorí svoje produkty ponúkajú a predávajú na www.Jesuart.com

IV.2. Jesuart.com nenesie zodpovednosť za obsah informácií, ktoré vkladajú Používatelia alebo ktoré si Používatelia medzi sebou vymieňajú v niektorých častiach Jesuart.com.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:
1. odstrániť bez upozornenia správy, produkty alebo akékoľvek informácie, ktorých obsah alebo formu je možno dôvodne považovať za protiprávnu, rasistickú, znevažujúcu, urážlivú alebo inak neprijateľnú;
2. odstrániť bez upozornenia akékoľvek príspevky, produkty alebo komentáre, ktoré obsahujú obchodné informácie, linky na www stránky alebo kontaktné údaje na komerčné subjekty zo všetkých miest, ktoré na to nie sú výslovne určené (najmä komentáre, diskusie, fóra atď.);
3. odmietnuť registráciu Používateľa, grafickú alebo textovú inzerciu alebo reklamu bez uvedenia dôvodu;
4. upraviť akýkoľvek obsah vložený do Jesuart.com Používateľom, a to najmä v prípade gramatických chýb, nesprávnej štruktúry textov, formátovania, rozsahu, zaradenia do kategórií a pod.;
5. trvale zrušiť registráciu Používateľa a odstrániť akýkoľvek obsah alebo pozastaviť používanie Jesuart.com, najmä ním vytvorené Profily, obsah a akékoľvek údaje, ktoré vložil do Jesuart.com, pokiaľ zistí, že Používateľ využívaním Jesaurt.com narušuje právny poriadok Slovenskej republiky, právne predpisy EHS , medzinárodné zmluvy, medzištátne dohovory alebo koná v rozpore s dobrými mravmi, ohrozuje verejný poriadok alebo koná tak, že môže spôsobiť škodu Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám;
6. zmeniť poplatky za služby kedykoľvek pridaním nového cenníka pre Jesuart.com. Nové poplatky sa nevzťahujú na už prijaté a akceptované záväzné objednávky;
7. na dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie Jesuart.com alebo jeho časti, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Používateľom alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenia Jesuart.com;
8. prevádzkovateľ bude o prípadnej zmene VOP (alebo ich časti) informovať na www.jesuart.com, a v prípade, že s nimi Používateľ nebude súhlasiť, môže registráciu zrušiť;
9. odstrániť profil Používateľa bez uvedenia dôvodu;
10. odstrániť profil Používateľa, ak Prevádzkovateľ nadobudne dôvodné podozrenie, že Používateľ koná voči Prevádzkovateľovi v rozpore s dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa považuje manipulácia s účtom, prípadne s účtami za účelom získania výhody na úkor Prevádzkovateľa.
11. na vopred neohlásené výpadky Jesuart.com (www.jesuart.com).
12. používať informácie o Používateľoch za účelom prezentácie a fungovania Jesuart.com (napr. poskytnutie informácií za účelom reklamácie).
13. používať fotografie a popisy výrobkov, ktoré na Jesuart.com prezentujú Predávajúci.
14. ukončiť činnosť www.jesuart.com bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany Používateľov na akékoľvek plnenie.

IV.3. Prevádzko­vateľ nezodpovedá za:
1. obsah internetových stránok iných subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom www stránok, ktoré prevádzkuje.
2. obsah reklamy alebo propagácie, ktoré uverejňujú ďalšie subjekty na Jesuart.com.
3. akékoľvek povolenia Používateľov potrebných na (a nielen) výrobu, predaj, nákup výrobkov a následné zdaňovanie príjmov.
4. dostupnosť, doručenie, kvalitu, vyobrazenie, autenticitu výrobkov prezentovaných Predávajúcimi na Jesuart.com
5. (a nielen) za zrealizovanie platby, vybavenie objednávky, reklamáciu, vybavenie reklamácie, opravu, náhradu škody, vrátenie peňazí, výmenu tovaru a pod. Všetky nezrovnalosti a prípadné konflikty rieši Kupujúci s jednotlivým Predávajúcim.
6. prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv zo strany Predávajúcich pri predaji výrobkov.
7. prípadné nepravdivé vyhlásenie Predávajúceho, ktoré poskytol Kupujúcemu o výrobkoch a procesu obchodu.
8. neprerušené fungovanie prevádzky Jesuart.com a www.jesuart.com.
9. povinnosti voči Používateľom v prípade ukončenia prevádzky www.jesuart.com – a to (a nielen) uchovávanie osobných informácií, uchovávanie fotografií a popis výrobkov a pod.

IV.4. Prevádzko­vateľ neposkytuje žiadne vyhlásenie alebo záruky týkajúce sa presnosti alebo kompletnosti akéhokoľvek obsahu alebo produktov a vzdáva sa všetkých záruk v súvislosti s obsahom a produktami a nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené použitím obsahu alebo produktov Používateľmi. Taktiež Prevádzkovateľ, keď to právne predpisy dovoľujú, nebude zodpovedný za ušlý zisk, znížené výnosy alebo stratu údajov, za finančné straty a nebude zodpovedný ani za nepriame, mimoriadne, následné, exemplárne škody alebo škody nad rámec zmluvného dojednania.

IV.5. Prevádzko­vateľ môže poskytnúť Používateľom odkazy na iné internetové stránky z dôvodov poskytnutia lepších informácií. Prevádzkovateľ nekontroluje všetky informácie obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je zodpovedný za ich obsah, tovar ani služby, ktoré ponúkajú. Zahrnutie týchto odkazov na www.jesuart.com neznamená súhlas Prevádzkovateľa s ich obsahom ani ich podporu. Používanie týchto odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a dohodami.

IV.6. Prevádzko­vateľ zodpovedá výhradne za správu internetových stránok www.jesuart.com, za správne zobrazovanie textov a fotografií, za správne fungovanie fakturačného, nákupného a provízneho systému.

Článok V.
Provízny systém

V.1. Za poskytnutie priestoru na prezentáciu a propagáciu Predávajúceho a servis súvisiaci s predajom jeho výrobkov si Prevádzkovateľ nárokuje províziu vo výške 7% z ceny každého predaného výrobku bez poštovného. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH, výška 7% je konečná.

V.2. Prevádzkovateľ má nárok na províziu vždy v momente uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim z ceny každého predaného výrobku.

V.3. Prevádzkovateľ fakturuje Predávajúcemu províziu hromadne raz mesačne (posledný deň v mesiaci) za všetky predané výrobky v danom mesiaci. Faktúra je zasielaná Predávajúcemu emailom výhradne elektronicky. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa zaslania faktúry.

V.4. V prípade neuhradenia faktúry má Prevádzkovateľ právo zrušiť zmluvnú spoluprácu s Predávajúcim vyplývajúcu z týchto obchodných podmienok.

V.5. Predávajúci berie na vedomie, že nárok Prevádzkovateľa na províziu je daný momentom uzatvorenia obchodu (článok II.6. a nasl.). V prípade akýchkoľvek sporov medzi Kupujúcim a Predávajúcim, nemá Predávajúci nárok na vrátenie provízie.

V.6. V prípade stornovania objednávky alebo sporov s Kupujúcimi má Predávajúci možnosť požiadať Prevádzkovateľa v jednotlivých prípadoch a preskúmanie priebehu komunikácie uzatvoreného obchodu. Prevádzkovateľ môže po preskúmaní prípadu priznať Predávajúcemu vrátenie provízie. Vrátenie provízie je realizované v rámci najbližšej fakturácie formou odpočtu z faktúry.

Článok VI.
Osobné údaje

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

VII.1. Veci a vzťahy neupravené týmito OP sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

VII.2. Pokiaľ nejaká lehota, dojednanie, podmienka alebo ustanovenie týchto OP budú vyhlásené súdom za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia OP zostávajú v platnosti. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia nahradí inými v zmysle týchto OP.

VII.3. Používatelia Jesuart.com potvrdzujú, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie medzi prevádzkovateľom Jesuart.com a používateľmi Jesuart.com, hlavne a nielen prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú.

VII.4. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi prevádzkovateľom Jesuart.com a používateľmi Jesuart.com sa budú riešiť prednostne zmierlivo. Pokiaľ sa spory nevyriešia cestou zmieru, dotknuté strany môžu spory riešiť súdnou cestou. Dotknuté strany súhlasia, že príslušným súdom je súd v sídle prevádzkovateľa Jesuart.com.

Tieto obchodné podmienky môžu podliehať neohláseným zmenám. Táto verzia platí od 25.5.2018.